Szanowni Państwo,

Główną misją naszej firmy jest działanie na rzecz ochrony środowiska, które realizujemy przede wszystkim proponując rozwiązania umożliwiające naturalne, ekologicznie bezpieczne usuwanie zanieczyszczeń i substancji toksycznych wykrywanych w wodzie i glebie za pomocą biopreparatów wytwarzanych przez liderów światowej biotechnologii.

Biopreparaty to wyselekcjonowane mikroorganizmy /bakterie, saprofity/ oraz enzymy, związane na nośnikach mineralnych, służące do biodegradacji zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Zanieczyszczenia występujące np. w postaci materii organicznej, a także ściśle określonych związków nieorganicznych są przez zastosowanie biopreparatów przekształcane w trakcie procesów życiowych mikroorganizmów w związki neutralne dla środowiska lub też wiązane w celu neutralizacji ich toksycznego działania. Biopreparaty te są całkowicie bezpieczne, odpowiadają klasie 1 klasyfikacji Europejskiej Federacji Biotechnologii, Dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2005 Dz.U. Nr 81 poz.716. Klasa (grupa) 1: Czynniki, przez które wywoływanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne. Preparaty biologiczne zawierają bakterie, grzyby, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi, flory i fauny. Normy europejskie zaliczające biopreparaty do pierwszej klasy bezpieczeństwa stanowią:

„Mikroorganizmy, które nigdy nie były opisane jako odpowiedzialne za choroby u ludzi i nie stanowią zagrożenia dla środowiska".

Stosowanie biopreparatów daje wiele korzyści. Można je zdefiniować przede wszystkim na dwóch płaszczyznach:

Poprzez proces fizyko-chemiczny:

  • Jonowe oddziaływanie wiążące i zobojętniające nośników mineralnych na zanieczyszczenia
  • Absorpcja amoniaku, siarkowodorów, merkaptanów,
  • Działanie buforujące
  • Wiązanie metali ciężkich poprzez wymianę jonową

Poprzez sposób biologiczny:

  • Biodegradacja zanieczyszczeń takich jak węglowodory, fenole, odpady zwierzęce i roślinne, halogenki, tłuszcze, detergenty
  • Biodegradacja niektórych toksycznych związków nieorganicznych
  • Odporność na działanie toksyn intensyfikacja procesu nitryfikacji w oczyszczalniach biologicznych
  • Redukcja osadu nadmiernego o ok.30%
  • Zmniejszenie czasu zatrzymania ścieków o 10-20%
  • Redukcja zużycia energii w procesie oczyszczania

Biopreparaty proponowane przez naszą firmę opierają się na metodzie C.O.R. Metoda C.O.R. to patent francuski dotyczący wiązania wyselekcjonowanych mikroorganizmów na odpowiednio dobranych nośnikach mineralnych. Właściwości fizyko-chemiczne, absorbcyjne, koagulacyjne i flokulacyjne (porowatość) tych składników pozwalają na: ochronę mikroorganizmów, wzrost zdolności enzymatycznych i reprodukcyjnych mikroorganizmów poprzez chemio-osmoregulację.